Puja Samagri

 • Namakarana (Naming Ceremony)
 • Chudakarana (hair Offering)
 • Katha And Havan
 • Griha Pravesh (House Warming)
 • Havan (Homam )
 • Vahana Puja/Car Puja

Namakarana (Naming Ceremony)

  • Baby Clothes - new - 1/2 yard
  • Red Cloth - 1/2 yard
  • White Cloth - 2
  • Bed sheet
  • Aluminium Foil - 4
  • Bowl - 2
  • Candle - 2
  • Ganesh Idol
  • Paper Towel
  • Spoons
  • Thali

excel